آموزش زبان آلمانی با تلفظ فارسی

آموزش زبان آلمانی با تلفظ فارسی pdf

آلمانی به عنوان یکی از سخت‌ترین زبان‌ها برای یادگیری شناخته شده است. گرامر پیچیده و واژگانگسترده آن می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. اما تسلیم نشوید! شروع یادگیری هر زبانی دشوار است. با کمی پشتکار و تلاش، شما هم می‌توانید به هدف خود در یادگیری زبان آلمانی برسید، حتی اگر به صورت خودآموز آموزش ببینید.

زبان آلمانی تا حدودی به زبان انگلیسی شباهت دارد که هر دو از خانواده زبان‌های ژرمن غربی هستند. این امر می‌تواند سهولت شروع و یادگیری این زبان را قوت بخشد. خبر خوب این است که یادگیری لغات آلمانی دیگر کار سختی نیست! در این مطلب منابع بی‌نظیری از جمله جزوه گرامر زبان آلمانی، واژگان پرکاربرد، بهترین اپلیکشین‌ها و کتاب‌های آموزشی را آماده ‌کرده‌ایم تا به راحتی بتوانید دایره لغات خود را گسترش داده و صحبت کنید.

بهترین راه یادگیری زبان آلمانی

قبل از اینکه در دنیای واژگان و گرامر آلمانی غرق شوید، لحظه‌ای وقت بگذارید و از خودتان بپرسید: چرا می‌خواهم زبان آلمانی یاد بگیرم؟ تعیین هدف، کلید طلایی انگیزه و پشتکار شما در مسیر یادگیری است. اهداف خود را واضح و شفاف مشخص کنید. در ادامه راه‌های یادگیری زبان آلمانی را شرح می‌دهیم.

·       یادگیری الفبای آلمانی

برای یادگیری زبان آلمانی، تسلط بر الفبا اولین قدم و سکوی پرتاب شماست. شاید در نگاه اول، آموزش زبان آلمانی و الفبای آن شبیه به انگلیسی به نظر برسد، اما تفاوت‌های ظریف و مهمی در تلفظ حروف و نحوه خواندن کلمات وجود دارد که نادیده گرفتن آنها می‌تواند منجر به اشتباهات فاحش در تلفظ شود. بنابراین یادگیری الفبای این زبان گام نخستین در یادگیری آن است.

·       یادگیری عبارات پرکاربرد

با یادگیری این کلمات و عبارات، پایه و اساس برقراری ارتباط در زبان آلمانی را بنا خواهید گذاشت.

اولین قدم: سلام و احوالپرسی

 • سلام: Hallo)هالو(
 • روز بخیر: Guten Morgen )گوتن مورگن(
 • عصر بخیر: Guten Tag) گوتن تاگ)
 • شب بخیر: Guten Abend ) گوتن ابند(
 • خداحافظ: Auf Wiedersehen) آوف ویدرشین)
 • حالتان چطور است؟: Wie geht es Ihnen?) وی گهت اس اینن؟)
 • حالم خوب است: Mir geht es gut.)میر گهت اس گوت)
 • شما چطور؟: Und Ihnen?) اوند اینن؟)

 

·       گنجینه‌ لغات آلمانی خود را غنی‌تر کنید

اکنون که پایه و اساس زبان آلمانی را با یادگیری حروف الفبا، کلمات و عبارات ساده بنا کرده‌اید، وقت آن است که گنجینه‌ لغات خود را غنی‌تر کنید:

کلمه آلمانیتلفظ فارسیمعنی
Guten Morgenگوتْن مورگْنصبح بخیر
Grüß dich / Grüß Gott!گِقیس دیش / گِقیس گاتسلام / روزبه خیر
Gute Nachtگوتِه ناختشب بخیر
Guten Abendگوتْن آبِنْتْعصر بخیر
Auf Wiedersehenآوف ویدَزینخداحافظ
Bis späterبیسْ شْپیتِتا بعداً
Bitteبیتِلطفاً / خواهش
Es tut mir leidاِسْ توت میِ لایْتْمتاسفم
Verzeihungفِتْسایونببخشید
Wie geht es Ihnen?وی گیت اِس اینِن؟حال شما چطور است؟
Schlecht / Nicht Gutشْلِشْتْ / نیشْت گوتبد / خوب نیست
Ja / Neinیا / ناینْآره / نه
Wie heißt du?وی هایسْتْ دونام تو چیست؟
Es freut mich
اِس فْخویْت میش
خوشحالم
Gleichfalls.گلایْشْفالْسهمچنین
Woher kommst du?وُهِر کومْسْت دواهل کجایی؟
Wo wohnen Sie?وووُنِنْ زیکجا زندگی می‌کنید؟
Ich komme aus…ایش کومِه اوسمن اهل … هستم
Wie alt bist du?وی آلت بیسْت دوچند سالت است؟
Sprechen Sie Deutsch?شپِخْشِنْ زی دُویچآیا آلمانی صحبت می‌کنید؟
Ich verstehe nichtایشْ فَشْتی نیشْتنمی‌فهمم
Ich versteheایش فرشتِیِمی‌فهمم
Können Sie mir helfen?کونن زی می هِلْفِنمی‌توانید به من کمک کنید؟
Kann ich Ihnen helfen?کانْ ایش اینِم هِلْفِنآیا می‌توانم به شما کمک کنم؟
Wo ist / Wo sind … ?کجا است / کجا هستند … ؟کجا است / کجا هستند … ؟
Das ist mir egalداس ایست میِ ایگالبرام اهمیتی ندارد، اهمیت نمی‌دهم
Gehen wir!گِیین ویِبرویم!
Bis Morgenبیس مورگْنتا فردا
Entschuldigen Sieانچولدیگِن زیمعذرت می‌خواهم
Wie geht’s?وی گیتس؟چطوری؟ ( دوستانه)
Sehr Gut / So lalaزی-یا گوت / زو لالابسیار خوب / نه خوب نه بد
Wie heißen Sie?وی هایسن زینام شما چیست؟
Ich heiße…ایش هایْسِهمن نامم … است
Woher kommen Sie?وُهر کومِن زیاهل کجا هستید؟
Ich wohne in…ایش وُنِه اینمن در … زندگی می‌کنم
Ich bin Jahre altایشْ بینْ یاخه آلْتمن … سال دارم
Ich spreche …ایشْ شْپِقْشِهمن … صحبت می‌کنم
Ich weiß nicht.ایش وایس نیشتنمی‌دانم
Ich weiß.ایش وایسمی‌دانم
Ich liebe dich.ایش لیبِه دیشدوستت دارم!
Mir ist schlecht.
می ایست شْلِشْتْ
حالم خوب نیس
Du fehlst mir.دو فِلْسْتْ میِدلم برات تنگ شده !
glücklichگلوکْلیشْخوشبخت
gutگوتخوب
kleinکْلایْنکوچک
kurzکوتْسکوتاه
langsamلانگ‌زامآهسته، کند ، کم سرعت
müdeمویدِهخسته
nettنِتمهربان، خوب
schnellشْنِلسریع
schwerشویِ
سنگین، مشکل ، سخت
Das Jahr …..داسْ یاسال
Das Jahrzent …..داس یاتْسینتْدهه
Das Jahrhundert …..داسْ یا-هوندِتْقرن …
letztes Jahr …..لتسْتِس یاسال گذشته …
nächstes Jahr …..نشْسْتِسْ یاسال آینده …
jedes Jahr …..یِدِسْ یاهر سال …
Wasواسچی؟
Warumواقومچرا؟
Wannوانکی؟
Woوُکجا؟
Wenوِنچه کسی را؟
Wieویچطور؟
Wiesoویزواز چه جهت؟
Wohinووهینبه کجا؟
Woherووهیَاز کجا؟
Welchولشکدام؟
vor 2 Jahren …..فو تْسْوایْ یاقِندو سال پیش …
in einem Jahr …..ایْنْ ایْنِم یادر یک سال …
in den achtziger Jahrenاینْ دِنْ آخْتسیگِن یاقِنْدر دهه هشتاد …
seitdem 19. Jahrhundertزایْتْ‌دِم تسایْتْدِم نانْتْسْنْتِن یا هوندتاز قرن نوزدهم …
im 20. Jahrhundertایمْ تْسوانتِسیگستْنْ یاهوندَتدر قرن بیستم …
Ich bin 30 Jahre alt …..
ایشْ بین دِقایْسیشْ یاقِه آلْت
من سی ساله هستم …
Vielleichtفی‌لایتشاید
Ich versteheایش فرشتهمن می‌فهمم
Können Sie helfen?کونن زی هلفن]آیا می‌توانید کمک کنید؟
Wie viel kostet das?وی فیل کوستت داس]این چقدر هزینه دارد؟
   
Wo ist das Badezimmer?وو ایست داس باده‌زیمردستشویی کجاست؟
Essenایسنغذا
Trinkenترینقننوشیدنی
Hausهاوسخانه
Autoآوتوماشین
Arbeitenآربایتنکار کردن
Freizeitفرای‌تسایتاوقات فراغت
Familieفامیلیخانواده
Stadtشتاتشهر
Naturناتورطبیعت
Montagمونْتاگدوشنبه
Dienstagدیِنْسْتاگسه‌شنبه
Mittwochمیت‌وَخچهارشنبه
Donnerstagدُنَرْشْتاگپنج‌شنبه
Freitagفْرایتاگجمعه (تعطیل)
Samstagزامْسْتاگشنبه (تعطیل)
Sonntagمونْتاگیک‌شنبه
Rotروتقرمز
Blauبلاوآبی
Grünگرینسبز
Gelbگلبزرد
Schwarzشوارتسمشکی
Weißوایسسفید
Braunبراونقهوه‌ای
Orangeاورانجنارنجی
Grauگراوخاکستری
Rosaروزاصورتی
Lilaلیلابنفش
Goldگلدطلا
Silberزیلبرنقره
Türkisتورکیسفیروزه‌ای
Was sprichst du?واسْ شْپقیشتْ دو؟تو چه زبانی صحبت می‌کنی؟
Ich komme aus dem Iran, aus Teheranایش کومِه اوس دِم ایقان، اوس تهقانمن از ایران، از تهران می‌آیم
Was sprechen Sie?واسْ شْپقِشِنْ زیچه زبانی صحبت می‌کنید؟
Warumوارومچرا
Wie vielوی فیلچه مقدار
Ichایشمن
Duدوتو
Erاهراو (مرد)
Sieزیاو (زن)
Esاساو (شیء یا جنس)
Wirویاما
Sieزیآنها
Meinماینمن (صفت ملکی)
Deinداینتو (صفت ملکی)
Seinزایناو (صفت ملکی)
Unserاونزاما (صفت ملکی)
Ihrایرشما (جمع، صفت ملکی)
Jaیابله
Neinنایننه
Vielleichtفی‌لایتشاید
Ich versteheایش فرشتهمن می‌فهمم
Ich weiß nichtایش فایس نیختمن نمی‌دانم
Können Sie helfen?کونن زی هلفنآیا می‌توانید کمک کنید؟
Wie viel kostet das?وی فیل کوستت داساین چقدر هزینه دارد؟
Wo ist das Badezimmer?وو ایست داس باده‌زیمردستشویی کجاست؟
Essenایسنغذا
Trinkenترینقننوشیدنی
Hausهاوسخانه
Autoآوتوماشین
Arbeitenآربایتنکار کردن
Freizeitفرای‌تسایتاوقات فراغت
Familieفامیلیخانواده
Stadtشتاتشهر
Naturناتورطبیعت
Apfelآپفِلسیب
Bananeبانانهموز
Orangeاُرانگهپرتقال
Erdbeereاِردبِرهتوت‌فرنگی
Traubeتراوبهانگور
Zitroneزیترونهلیمو
Kirscheکیرشهگیلاس
Wassermeloneواسرمِلونههندوانه

 

·       جمله ‌سازی در زبان آلمانی

 • گام اول، آشنایی با گرامر پایه برای ساخت جملات صحیح و روان است. لازم است تا با اصول اولیه گرامر زبان آلمانی آشنا شوید. منابع آموزشی متعددی می‌توانند در این مسیر کمک کننده باشند که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم.
 • در گام دوم باید با ساختارهای مختلف جمله در زبان آلمانی آشنا شوید و به ترتیب کلمات در جمله، جایگاه فاعل، مفعول و فعل توجه کنید:

ابتدا فاعل+فعل+مفعول

مثال: من غذا می‌خورم (Ich esse Essen)

 • گام پایانی یادگیری اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های آلمانی است که می‌تواند زبان شما را رنگ و بو و جذابیت بیشتری ببخشد. این اصطلاحات ریشه در فرهنگ و تاریخ آلمان دارند و می‌توانند تجربه‌ای سرگرم‌کننده و آموزنده برای شما باشند.

Aller Anfang ist schwer. (هر آغازی سخت است.)

Ohne Fleiß kein Preis. (نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.)

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. (هنوز هیچ استادی از آسمان نیفتاده است.)

 

مدت زمان یادگیری زبان آلمانی

شاید برایتان سوال باشد که چقدر طول می‌کشد تا زبان آلمانی را یاد بگیرید؟ موسسه‌ خدمات خارجی (FSI) معیاری را برای زمان یادگیری زبان‌های مختلف ارائه کرده است. طبق این معیار، برای یادگیری زبان آلمانی به طور متوسط به 30 هفته یا 750 ساعت زمان نیاز دارید. جالب است بدانید که زمان یادگیری زبان فرانسه حدود 600 ساعت و برای زبان فارسی 1100 ساعت است!

جزوه گرامر زبان آلمانی به فارسی pdf

اگر به دنبال منبعی جامع و کاربردی برای یادگیری و آموزش زبان آلمانی هستید جزوه گرامر زبان آلمانی با بهترین کیفیت گردآوری شده تا راهنمای کاملی برای یادگیری شما باشد:

دانلود فایل

بهترین اپلیکیشن برای آموزش زبان آلمانی

برخلاف کلاس‌های زبان که پرهزینه هستند، اکثر این اپلیکیشن‌ها به صورت رایگان ارائه می‌شوند و به راحتی می توانید آنها را دانلود و نصب کنید.  در ادامه، لیستی از بهترین اپلیکیشن‌های آموزش زبان آلمانی به فارسی را به شما معرفی می کنیم:

 

1.     دولینگو  Duolingo

اگر در ابتدای راه یادگیری زبان آلمانی هستید، Duolingo می‌تواند یار و یاور شما باشد. این اپلیکیشن دوست‌داشتنی با روشی جذاب و سرگرم‌کننده، زبان آلمانی را به شما آموزش می‌دهد. مسیر یادگیری در Duolingo از یادگیری کلمات کلیدی آغاز می‌شود و سپس به آموزش عبارات و جملات می‌پردازد. در پایان اولین درس، قادر خواهید بود چند جمله ساده به زبان آلمانی صحبت کنید. یکی از مزایای این برنامه، استفاده از سیستم تشخیص گفتار است که تلفظ شما را ارزیابی می‌کند و به شما کمک می‌کند تا مهارت صحبت کردن خود را ارتقا دهید.

 

2.     اپلیکیشن Drops

Drops یک برنامه منحصر به فرد برای یادگیری و آموزش زبان آلمانی است که با تمرکز بر آموزش واژگان از طریق تصاویر، تجربه ای جذاب و سرگرم کننده را برای شما رقم می‌زند. نسخه رایگان Drops به شما امکان می‌دهد تا در 5 دقیقه در روز، واژگان ضروری زبان آلمانی را در دسته‌بندی‌های مختلف مانند غذا، رنگ‌ها، اعضای خانواده، ملیت‌ها و غیره بیاموزید. اگر از جمله افرادی هستید که دروس را با تصاویر بهتر یاد می‌گیرید، Drops برای شما ساخته شده است! در این برنامه، هر کلمه با تصویری مرتبط همراه می‌شود و به شما کمک می‌کند تا به طور موثرتر واژگان جدید را به خاطر بسپارید.

3.     اپلیکیشن Babbel

Babbel یک برنامه حرفه‌ای برای یادگیری و آموزش زبان آلمانی است که برای زبان‌آموزان جدی و بلندپرواز طراحی شده است.Babbel  از روشی ترکیبی برای آموزش واژگان و عبارات استفاده می‌کند که شامل فایل‌های صوتی، تصاویر و متن است. این برنامه شما را به چالش می‌کشد تا کلمات انگلیسی را با معادل‌های آلمانی خود مطابقت دهید و آموخته‌های خود را به صورت کتبی تمرین کنید. Babbel با قابلیت تشخیص گفتار، به شما کمک می‌کند تا تلفظ خود را بهبود ببخشید.

بهترین کتاب آموزش زبان آلمانی

این کتاب‌ها، به عنوان مکمل دوره‌های آموزشی، گنجینه ای از واژگان، قواعد و نکات ظریف زبانی را در اختیار شما قرار می‌دهند و شما را در مسیر تسلط بر زبان آلمانی یاری می‌رسانند.

1.     کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen

Menschen، انتخابی ایده آل برای زبان‌آموزان مبتدی و متوسط ​​است که به دنبال تسلط بر این زبان پویا و پرکاربرد هستند.  Menschen با بهره‌گیری از جدیدترین متدها و رویکردهای آموزشی، تجربه‌ای مدرن و موثر از یادگیری زبان آلمانی را به شما ارائه می‌دهد. این کتاب به طور خاص برای گروه سنی 16 سال به بالا طراحی شده و با نیازها و علایق بزرگسالان در یادگیری زبان آلمانی سازگار است.

2.     کتاب Teach Yourself German

آیا می‌خواهید زبان آلمانی را به صورت خودآموز و بدون نیاز به کلاس‌های آموزشی یاد بگیرید؟ کتابTeach Yourself German  انتخابی ایده‌آل برای شماست! این کتاب شامل 23 درس با موضوعات مختلف و کاربردی در زندگی روزمره مانند سلام و احوالپرسی، خرید، رستوران رفتن، کار کردن و سایر موارد است. در هر درس، واژگان و قواعد گرامری مربوط به همان موضوع به طور کامل و با استفاده از تصاویر، توضیحات ساده و نکات کاربردی آموزش داده می‌شود.

3.     کتاب Living Language German

این مجموعه شامل سه کتاب برای سطوح مبتدی، متوسط ​​و پیشرفته و همچنین 9 CD آموزشی است و یک دوره‌  آموزشی کامل و  آنلاین  را برای  شما  فراهم می‌کند. این مجموعه تمامی مهارت‌های زبانی شما را در سطوح مختلف تقویت می‌کند و شما را از مبتدی تا پیشرفته در زبان آلمانی همراهی می‌کند. یکی از مزایای این مجموعه طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های آموزشی مانند تمرینات، مکالمات، متون خواندنی و فایل‌های صوتی است که یادگیری را برای شما جذاب و سرگرم کننده می‌کند.

سخن پایانی

در این مطلب، به معرفی بهترین کتاب‌های آموزش زبان آلمانی، بهترین اپلیکیشن‌ها و واژگان پرکاربرد برای سطوح مبتدی تا متوسط پرداختیم. یادگیری زبان از طریق کتاب، مزایای منحصر به فردی مانند افزایش تمرکز، یادگیری واژگان و گرامر بیشتر، تقویت مهارت نوشتن و به طور کلی ارتقای توانایی زبانی را به ارمغان می‌آورد. همچنین اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارها میتوانند فرآیند یادگیری و آموزش را سهولت بخشیده و میزان تمرکز را افزایش دهند.

5/5 - (2 امتیاز)