کتاب آلمانی Übungssatz erwachsene B1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی
برای آماده شدن برای گواهی گوته B1، مواد تمرینی برای گوش دادن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن را در اینجا پیدا خواهید کرد.

To prepare for the Goethe Certificate B1, you will find practice materials for listening, reading, writing and speaking here.

بهترین و جدیدترین کتاب هارو از ما بخواین!

امتیاز دهید

Your support motivates us to continue​​

My Public Address to Receive USDT (ERC20)
0x23b7A903B634EB804d2487161A889428DB91A7e0