کتاب آلمانی Hören Chinesisches Buch TestDaF

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

این کتاب درسی شامل تمرین ها و فصول تستی است که برای آماده سازی زبان آموز برای TestDaF طراحی شده است. می توان از آن به عنوان ماده کمکی یا به تنهایی استفاده کرد.

This textbook contains exercises and test chapters designed to prepare the learner for TestDaF. It can be used as ancillary material or on its own.

 
 

 

 

بهترین و جدیدترین کتاب هارو از ما بخواین!

امتیاز دهید

Your support motivates us to continue​​

My Public Address to Receive USDT (ERC20)
0x23b7A903B634EB804d2487161A889428DB91A7e0